OM VENTILATION

null

Självdragsventilation

Självdragsventilation bygger på att ventilationen sker naturligt genom att tilluft kommer in via otätheter och ventilationsdon i huset. Den varma luften stiger uppåt i huset och transporteras ut ur huset genom luftkanaler. Det uppstår ett undertryck i huset vilket gör att mer luft sugs in. Självdragsventilation fungerar bäst när det är kallt ute och finns främst i äldre hus.
null

Mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluftsventilation bygger på att tilluft kommer in genom ventiler i väggarna. Mekanisk frånluft har en fläkt som suger ut luften ur huset vilket skapar ett undertryck och mer tilluft tas in i huset. Ventilationen går att styra efter behov.
null

Till- och frånluftsventilation

Mekanisk till- och frånluftsventilation bygger på att en fläkt blåser in luft i bostaden och en annan fläkt leder ut luft ur bostaden. Flödena kan styras efter behov och tilluften värms och renas i filter innan den förs ut i bostaden

ORDLISTA FÖR 
VENTILATION.

Avluft – Den luft som blåser ut i det fria.


Dimension – Mått eller omfång.


Frånluft – Den luft som sugs ut ur bostaden.


Fukt – Väta, kondens, imma.


Fuktskada – Skador som uppstår på grund av fukt inomhus. Till exempel mögelpåväxt.


Inneklimat – Miljö inomhus.


Innemiljö – Omgivning inomhus.


Koldioxid – Gas som avges vid utandning.


Koldioxidhalt – Mängden av koldioxid är ett mått på personbelastningen i ett visst utrymme.


Luftflöde – Mängden luft som passerar frånluftsventiler, mäts i l/s.


Luftföroreningar – Smuts eller kemikalier i luften.


Luftkvalitet – Kvalitén på luften, renhet eller grad av föroreningar.


Mekanisk frånluft – En frånluftsfläkt  suger ut den begagnade luften ur huset.


Mekanisk till- och frånluft – Uteluft tas in centralt, förvärms och filtreras innan de sprids i byggnaden via tilluftsventiler. Använd luft sugs ut av frånluftsventiler. Värmen i frånluften kan återvinnas med värmeaggregat.


Relativ fuktighet – Mängden vattenånga som finns i luften procentuellt jämfört med totalt möjligt innehåll.


Självdragsventilation – Naturlig ventilation där luft strömmar in som tilluft via otätheter eller ventiler och frånluften går ut genom skorstenen.


Tilluft – Luft som ventilationen för in i bostaden.


Ventil – Ett don som blåser in eller suger ut luft i rummet.


Ventilationsmontör – En ventilationsmontör installerar ventilationssystem som kanaler, fläktar och aggregat i byggnader.


Ventilationstekniker – En ventilationstekniker sköter injusteringar och service av ventilationssystem.


Värmeåtervinningsaggregat – Tar vara på värmen i frånluften och återanvänder det i byggnaden.